Organization

Font size:
Small
Medium
Large
Board of Directors & Supervisors
Chairperson
Tsung-Tsong Wu
Managing Director
Chung-Hsing Gao
Jing-yang Jou
Dar-Bin Shieh
Tsung-Tsong Wu
Director
Mei-Yin Chou
Hong Hocheng
Charles Hsu
Yueh-Guey Laura Huang
Chien-Huang Lin
Yi-Bing Lin
Kuo-Fong Ma
Huey-Jen Su
Yuan-Chen Sun
Yi-Chun Wu
Executive Supervisor
Yeong-Chwan Hwang
Supervisor
Chan-Jane Lin
Cheng-Chih Wu
Auditing Office
Tai-Hsiang Wang

*The list above is arranged in alphabetical order by surname.

President Office
President
Kuang-Chong Wu
Vice President
Wen-Kuan Yeh (Acting)
Bou-Wen Lin (Acting)
Headquarters
Director General
Strategy & Planning Office
Way-Jin Chen
Operation & Promotion Office
Ching-Ping Lu
International Affairs Office
Franz Ming-Chih Cheng
Administration Office
Ying-Shiuan Chen
(Acting)
Finance & Accounting Office
Shu-Chen Lin
Human Resources Office
Chin-Ling Lin
Laboratories
Director General
NLAC
Genie Chin
NCREE
Shyh-Jiann Hwang
NSPO
Chun-Liang Lin
NCHC
Shepherd Shi
TSRI
Wen-Kuan Yeh
TIRI
Yao-Joe Joseph Yang
STPI
Yuh-Jzer Joung
TORI
Chau-Chang Wang